FACEBOOK | PLURK | TWITTER
ที่เสียบปากกาไม้ปวยลายพื้นเมืองไต้หวัน
ป้ายแขวนสัมภาระรูปโคมไฟไต้หวัน
ที่คั่นหนังสือลาย 3 มิติ
ชุดโปสการ์ดไต้หวันประจำปี 2560
อาร์ทีไอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล
เพื่อสำรวจความเห็นและปรับปรุงคุณภาพการส่งกระจายเสียงของอาร์ทีไอ
จึงขอความกรุณาท่านผู้ฟังร่วมตอบแบบสอบถาม ให้เราได้รับทราบความเห็นของท่าน
เพียงระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน ก็จะมีโอกาสรับของรางวัลน่ารักๆ จากไต้หวัน
หากท่านยังไม่เคยรับฟังรายการอาร์ทีไอ แต่ยินดีร่วมตอบแบบสอบถามของเราก็ยินดีนะครับ อาร์ทีไอขอนำท่านไปรู้จักไต้หวัน
 • คุณสมบัติ:ผู้ฟังหรือผู้ที่ต้องการรู้จักไต้หวันมากขึ้นโดยผ่านอาร์ทีไอ
 • ระยะเวลากิจกรรม: (ตามเวลาไทเป)
  1. ช่วงเวลาตอบแบบสอบถาม : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐
  2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : ประมาณเดือน ก.ย. ๒๕๖๐

รางวัลที่ ชื่อรางวัล จำนวน
1 ที่เสียบปากกาไม้ปวยลายพื้นเมืองไต้หวัน 13
2 ป้ายแขวนสัมภาระรูปโคมไฟไต้หวัน 13
3 ที่คั่นหนังสือลาย 3 มิติ 13
รางวัลพิเศษ ชุดโปสการ์ดไต้หวันประจำปี 2560 อาร์ทีไอ ชุดละ 6 แผ่น 26


 • ข้อควรระวังในการเข้าร่วมกิจกรรม
  1. กรุณาตรวจสอบข้อมูของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้ง Emailและชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์ เพื่อประโยชน์ของท่าน ผู้ที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถแจ้งหรือไม่อาจจัดส่งของรางวัลได้ตามกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และไม่อาจเรียกร้องให้แก้ไขหรือจัดส่งใหม่ หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีการอื่นใดได้
  2. รายละเอียด ขนาด และสีของของรางวัลให้เป็นไปตามของรางวัลจริงที่จัดส่งให้ ส่วนรูปภาพของรางวัลในเว็บไซต์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนกรรมสิทธิหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเห็นด้วยว่า หากของรางวัลที่ได้รับเกิดชำรุดจากการใช้งาน อาร์ทีไอไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ
  4. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กรอกไว้ในใบสมัคร จะถือเสมือน “หนังสือยินยอม” ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถานีวิทยุอาร์ทีไอมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เป็นความลับ และจะใช้เพื่อการติดต่อสำหรับการจัดส่งของรางวัลเท่านั้น
  5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่า ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือข้อมูลของบุคคลที่ 3 หากถูกตรวจพบว่ามีเหตุดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลทันที
  6. อาร์ทีไอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัล หรือยกเลิกกิจกรรม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย และถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง สามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดกิจกรรม ให้ถือเสมือนว่าสละสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และหากผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมละเมิดกติกา ก็จะถูกยกเลิกคุณสมบัติการเข้าร่วมและรับรางวัล
  7. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของอาร์ทีไอ
  8. หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามได้ที่ตู้ ปณ.rtisurvey@rti.org.tw
 • ข้อควรระวังในการรับรางวัล
  1. เมื่อสถานีฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทาง E-mail ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตอบรับภายใน 7 วัน
  2. ผู้ได้รับรางวัลที่ไม่ได้ตอบยืนยันภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ ผู้จัดจะไม่แจ้งให้ทราบซ้ำอีก
  3. หากของรางวัลถูกส่งผิด ส่งช้า หรือชำรุดเสียหาย เนื่องจากข้อมูลที่ผู้ถูกรางวัลให้ไว้ไม่ถูกต้อง ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบเอง

Copyright RTI (Radio Taiwan International). All Rights Reserved.