pic
pic
pic
pic
เทศกาลสงกรานต์ในไต้หวัน
pic
 

pic บรรยากาศ เทศกาลสงกรานต์ 2559
pic บรรยากาศ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2558
pic 2013 正宗泰國新年在桃園 เฉลิมฉลองสงกรานต์แบบเย็นฉ่ำชุ่มใจในรอบ 15 ปีที่งานสงกรานต์เถาหยวน 14 เม.ย. 2556
  บรรยากาศ เทศกาลสงกรานต์ 2556
pic ประมวลภาพบรรยากาศ "เทศกาลสงกรานต์เมืองเถาหยวน" ปี'55
pic

สงกรานต์เมืองเถาหยวนปี 2555 แรงงานไทย 35,000 คน ร่วมงานคึกคัก

pic

2011 潑水節『泰熱鬧 』三萬泰國朋友歡樂過年
สามหมื่นแรงงานไทย ม่วนซื่นโฮแซว งานสงกรานต์เมืองเถาหยวน 2554

pic

台南市 100 年度 本,外勞潑水節聯歡接年華會
สงกรานต์ไถหนาน ชุ่มฉ่ำหัวใจพี่ไทยและเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง

pic แรงงานไทยกว่า 3 หมื่นคน ม่วนซื่นโฮแซวในงานเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองเถาหยวน 2010 泰國潑水節活動
pic 2009泰國潑水節活動
เย็นชื่นฉ่ำใจในงานเทศกาลสงกรานต์เมืองเถาหยวน ประจำปี 2552
pic แบ่งสรรปันส่วนความสนุกสนานในคลิปวีดีโอจากเพื่อนผู้ฟังRti
pic 2009泰國潑水節活動精采圖片
ภาพบรรยากาศงานสงกรานต์ เมืองเถาหยวน ไต้หวัน 2552
pic สงกรานต์ไถหนาน 2552 สนุกสนาน ชุ่มฉ่ำแบบไทย ๆ ที่ไถหนาน
pic

2009 台北市泰國潑水節暨南洋舞蹈大賽
สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์ไทเป 2009 พร้อมกับชมการประกวดนาฏศิลป์
พื้นเมือง เอเชียอาคเนย์ 4 ชาติ

pic

敬邀參加「2009泰國潑水節」
ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลสงกรานต์ 2552"

pic
pic

2007泰國潑水節活動於4月15日在桃園熱鬧登場 
เย็นฉ่ำใจกับเทศกาลสงกรานต์ 2550 เมืองเถาหยวน ไต้หวัน

pic 敬邀參加「2007泰國潑水節」
เชิญเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ 2550 ในวันที่ 15 เม.ย. 2550
pic 敬邀參加由中央廣播電台參與企劃「2005泰國潑水節」公益活動
เชิญเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ 2548 ในวันที่ 10 เม.ย. 2548
pic 2005泰國潑水節活動於4月10日在桃園熱鬧登場
แรงงานไทยในไต้หวันกว่า 30,000 คนม่วนซื่นโฮแซวกับเทศกาลสงกรานต์ 2548
pic 2004 年泰國潑水節
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๔๗ ณ สนามกีฬาเมืองเถาหยวน
 

pic| หน้าแรก |

pic

 

pic
pic
pic

Radio Taiwan International
No.55 Pei An Road Taipei, Taiwan. R.O.C.
www.rti.org.tw